Intro to Taiko Workshop - April 2016

Intro to Taiko Workshop - April 2016

Houston Japan Fest - April 2016

Houston Japan Fest - April 2016

Fonteno Senior Center - March 2016

Fonteno Senior Center - March 2016